کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی ۹۹ – ۱۴۰۰

رتبه قبولی کنکور تجربی ۹۹ – ۱۴۰۰ در رشته های مختلف چند می باشد؟ کنکور تجربی هر ساله جزو پرمتقاضی ترین زیرگروه های آزمایشی کنکور سراسری می باشد که شرکت کنندگان بسیاری با هدف قبولی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی در این آزمون ثبت نام و شرکت می کنند. اما وجود متقاضیان بسیار باید احتیاط داوطلبان را نیز بیشتر کند تا به نحوی انتخاب رشته کنند که دقیقا متناسب با رتبه ای که کسب کرده اند، نتیجه مطلوبی بدست آورند. تمامی متقاضیان می توانند در این مسیر از آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی در رشته های پیراپزشکی 99 نیز استفاده کنند تا انتخاب رشته دقیق تری داشته باشند. 

آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی ۹۹ – ۱۴۰۰

متقاضیان کنکور تجربی پس از شرکت در کنکور سراسری می توانند از طریق سایت سازمان سنجش کارنامه اولیه خود را دریافت کنند. متقاضیان بعد از دریافت کارنامه کنکور تجربی در صورتی که مجاز به انتخاب رشته شده باشند، بایستی که فرم انتخاب رشته خود را تکمیل و منتظر اعلام نتایج باشند.

تکمیل فرم انتخاب رشته تجربی نیازمند این است که متقاضیان ابتدا کارنامه خود را تحلیل کنند و سپس یک دید از قبولی در دانشگاه های مختلف در رشته های مدنظرشان داشته باشند. آگاهی از آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی در رشته های مختلف در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی فقط از طریق کارنامه های واقعی افراد پذیرفته شده در رشته های مدنظر داوطلب در سال های گذشته بدست می آید.

آخرین رتبه قبولی رشته های پزشکی کنکور تجربی

رشته های پزشکی بیشترین متقاضی را در بین همه رشته های کنکور تجربی دارند و  همه داوطلبان دوست دارند که در این رشته پذیفته شوند به همین دلیل رقابت سختی در میان داوطلبان متقاضی این رشته ها وجود دارد. به همین دلیل در ادامه به بررسی رتبه قبولی رشته های پزشکی کنکور تجربی خواهیم پرداخت.

رتبه قبولی کنکور تجربی | پزشکی

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 99 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران منطقه یک 129 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي شيراز منطقه یک 287 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي مشهد منطقه یک 298 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  منطقه یک 348 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي ايران منطقه یک 278 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي تبريز منطقه یک 428 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت منطقه یک 836 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي مازندران – ساري منطقه یک 876 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي البرز – کرج منطقه یک 525 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي اروميه منطقه یک 967 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران منطقه یک 548 پردیس
دانشگاه علوم پزشکي ايران منطقه یک 689 پردیس
دانشگاه علوم پزشکي شيراز منطقه یک 1091 پردیس
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  منطقه یک 972 پردیس
دانشگاه علوم پزشکي تبريز منطقه یک 1295 پردیس

آخرین رتبه قبولی رشته های پیراپزشکی کنکور تجربی

در زیرگروه آزمایشی علوم تجربی پس از رشته های بزشکی، متقاضیان به دنبال کسب قبولی در رشته های پیرامزشکی هستند. دانشگاه های ارائه دهنده و ظرفیت رشته های پیراپزشکی محدود است، اما یک انتخاب رشته درست می تواند در نهایت منجر به نتیجه قبولی شود. به منطور راهنمایی شما عزیزان در ادامه این مطلب اطلاعاتی پیرامون آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی در رشته های پیراپزشکی در سال گذشته اشاره کرده ایم.

رشته پرستاری

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه یک 6752 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 4352 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه یک 6345 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شيراز  منطقه یک 5425 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه دو 7542 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران منطقه دو 5755 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه دو 7545 روزانه
دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان  منطقه دو 9752 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه سه 3425 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه سه 5320 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج منطقه سه 3390 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شيراز  منطقه سه 4420 روزانه

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 5325 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه یک 5352 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله منطقه یک 1967 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  منطقه یک 8022 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه دو 3725 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه دو 5725 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد  منطقه دو 7824 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شيراز  منطقه دو 7525 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اروميه  منطقه دو 14635 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه سه 2148 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه سه 3485 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد  منطقه سه 5241 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شيراز  منطقه سه 5312 روزانه

رتبه قبولی کنکور تجربی | اتاق عمل

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه یک 6502 پردیس
دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه یک 1822 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز منطقه یک 13724 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه یک 6055 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه یک 8344 پردیس
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه دو 5214 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه دو 7125 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منطقه دو 15823 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه سه 3218 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز منطقه سه 7248 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بم منطقه سه 4615 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه سه 2458 روزانه

رشته هوشبری

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه یک 2410 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه یک 7944 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر منطقه یک 2044 روزانه
دانشگاه علوم پزشکي شيراز منطقه یک 5798 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه یک 9677 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه دو 4688 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه دو 9677 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی سمنان منطقه دو 63233 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج منطقه دو 1844 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی منطقه سه 3485 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه سه 6615 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  منطقه سه 4255 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی قزوین منطقه سه 24510 پردیس خودگردان

رتبه قبولی کنکور تجربی | شنوایی شناسی

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه یک 3542 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 3275 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز منطقه یک 3452 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اراک منطقه یک 4431 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز منطقه یک 3215 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه دو 5384 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه دو 4609 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه دو 5408 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منطقه دو 5099 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه سه 2877 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه سه 3542 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز منطقه سه 3319 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی تبريز  منطقه سه 3615 روزانه

رشته فیزیوتراپی

دانشگاه  سهمیه  رتبه قبولی دوره
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه یک 1977 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه یک 2044 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه یک 2176 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز منطقه یک 3188 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه دو 2475 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه دو 2899 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه دو 3556 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان منطقه دو 4225 پردیس خودگردان
دانشگاه علوم پزشکی تهران  منطقه سه 1678 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه سه 1814 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی ايران  منطقه سه 2117 روزانه
دانشگاه علوم پزشکی بابل منطقه سه 2435 پردیس خودگردان

مشاوره آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی 99 – 1400

مساله ای که پیرامون انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی وجود دارد این است که اگر شما متقاضیان کنکور تجربی علاقه مند به انتخاب رشته های پیراپزشکی هستید، در نظر داشته باشید که 150 انتخاب در فرم انتخاب رشته خود برای درج کد رشته محل های مورد نظر خود دارید.

شما بایستی این 150 انتخاب خود را به گونه ای تکمیل کند که شامل انتخاب های خوش بینانه، نرمال و بدبینانه باشد، اما اکثر انتخاب های شما را انتخاب های نرمال شامل شود. آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی ۹۹ – ۱۴۰۰ هر ساله ممکن است به دلایل مختلفی همچون تغییر انتخاب های داوطلبان، تغییر آمار شرکت کنندگان، افزایش و یا کاهش ظرفیت رشته های پیراپزشکی و … تغییر کند، اما با این حال نیز می تواند به شما کمک کند که متناسب با رتبه ای که بدست آورده اید، تشخیص دهید هر کد رشته محلی که انتخاب کرده اید، جزو کدام یک از الویت های شما می باشد.

بهتر است در کنار استفاده از آخرین رتبه قبولی کنکور تجربی 99 – 1400 در رشته های پیراپزشکی از یک مشاور نیز کمک بگیرید و الویت های خود را اصولی بچینید. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل می توانند در چینش انتخاب ها و کسب یک نتیجه دلخواه به شما کمک کنند.

بخوانید:

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی کنکور تجربی ۹۹ – ۱۴۰۰ در رشته های پیراپزشکی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

آخرین رتبه قبولی در رشته های پیراپزشکی کنکور 99 – 1400 چند است؟

در متن مقاله فوق به بررسی رتبه‌های پذیرفته شدگان رشته های پیراپزشکی پرداخته ایم.

متقاضیان چگونه می توانند از رتبه‌های پذیرفته شدگان کنکور تجربی 99 در رشته های پیراپزشکی پرطرفدار استفاده کنند؟

این رتبه‌ها به داوطلبان کمک می کندشانس قبولی خود را تخمین بزنند و فرم انتخاب رشته خود را به بهترین شکل الویت بندی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره