کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱ چند است؟ رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی یکی از رشته های شاخه زیست شناسی کنکور تجربی است که هر ساله همراه با رشته های زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی دریا، زیست فناوری و… در دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی ارائه می‌شود. در مطالب قبلی سایت دانتل به بررسی رتبه قبولی تمام رشته های زیست شناسی پرداخته ایم. این مطلب نیز در خصوص آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور 1401 تهیه شده است. 

 

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه سراسری

اگر می خواهید رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را در دانشگاه روزانه انتخاب کنید، لازم است بدانید که این دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه ها رتبه‌های بهتری را پذیرش می کند و دلیل این موضوع نیز واضح است، رایگان بودن تحصیل در دانشگاه روزانه و ارائه شدن خدمات آموزشی بیشتر در این دانشگاه باعث بالاتر رفتن سطح آموزشی ان شده است و داوطلبانی که متناسب با این سطح باشند، پذیرش خواهند شد. برای اطلاع و آگاهی از انتخاب رشته کنکور تجربی کلیک کنید.

علاوه بر دوره روزانه داوطلبان امکان پذیرش در دوره های نوبت دوم یا همان شبانه را نیز دارند. تفاوت دوره شبانه با روزانه در شهریه پرداز بودن آن می باشد. البته شهریه دوره شبانه نسبت به دانشگاه آزاد یا سایر دوره های شهریه پرداز کمتر می باشد. رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور 1401 دانشگاه های سراسری به شرح زیر است. 

 

سهمیه ایثارگران 25 درصد

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه فردوسی – مشهد 7419
دانشگاه تبریز 7239

 

سهمیه ایثارگران 5 درصد | رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه فردوسی – مشهد 1677
دانشگاه شهید باهنر – کرمان 13567
دانشگاه گیلان – رشت 6128
دانشگاه شیراز 7241

 

منطقه یک | رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم 4018 13700
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 4183 14273
دانشگاه مازندران -بابلسر 5473 19265
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 5741 20320
دانشگاه گيلان -رشت 7156 25942
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 8591 31603
دانشگاه سمنان 13601 52985
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 7052 25673
دانشگاه شاهد-تهران 9422 35263
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 12701 48952
دانشگاه حکيم سبزواري | نوبت دوم  13473  52310
دانشگاه رازي -کرمانشاه  14577 57211
دانشگاه مراغه 13455 52392
دانشگاه مراغه | نوبت دوم 12590 48516
دانشگاه زنجان | نوبت دوم 16342 64970
دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص -بهبهان 22561 94772
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 22743 95592
دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک  32418 143328
موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد 19382 79356
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 11815 45312
دانشگاه پيام نور تهران شرق 16752 66919
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج 28042 121782

 

منطقه دو | رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 1725 3573
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران 7293 16629
دانشگاه خوارزمي -تهران 10729 24962
دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم 15827 37345
دانشگاه اصفهان 10718 25127
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 24884 59603
دانشگاه مازندران -بابلسر 48563 118672
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم 17782 42036
دانشگاه تبريز 32780 78964
دانشگاه گيلان -رشت 17236 41520
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم 9745 22672
دانشگاه سمنان 40219 97451
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 43919 107000
دانشگاه شهيدچمران اهواز 24021 57410
دانشگاه فردوسي مشهد 12100 28287
دانشگاه بوعلي سينا 21562 51345
دانشگاه شيراز 15669 37081
دانشگاه يزد 15452 36590
دانشگاه اراک 26579 63718
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 20978 50009
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم 24998 59883
دانشگاه محقق اردبيلي 28213 67652
دانشگاه حکيم سبزواري 25584 61376
دانشگاه شهرکرد 21762 51867
دانشگاه رازي -کرمانشاه 26255 62712
دانشگاه مراغه 30391 73281
دانشگاه زنجان 24879 59568
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 37701 91252
دانشگاه گنبد 32606 77491
دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص -بهبهان 38579 93382
دانشگاه دامغان 32671 75680
دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 37349 90566
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 40281 97672
دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک 60455 148980
موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد 51782 126678
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 48721 118962
دانشگاه پيام نور تهران شرق 61782 152342
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج 78723 196281
دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار 49418 120682

 

منطقه سه | رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه تهران 8402 27832
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران 11092 35900
دانشگاه خوارزمي -تهران 14810 45911
دانشگاه اصفهان 21382 63802
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 29756 85900
دانشگاه مازندران -بابلسر 26732 78060
دانشگاه تبريز 14275 44393
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 31832 91378
دانشگاه گيلان -رشت 21792 64905
دانشگاه سمنان 28759 83357
دانشگاه سمنان | نوبت دوم 16273 49851
دانشگاه شهيدچمران اهواز 29483  85278
دانشگاه بوعلي سينا 30765 88263
دانشگاه يزد 30820 88559
دانشگاه اراک 30281 86972
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 30566 87819
دانشگاه محقق اردبيلي 26451 77271
دانشگاه حکيم سبزواري 36909 103958
دانشگاه شهرکرد 36045 101867
دانشگاه رازي -کرمانشاه 31756  90999
دانشگاه مراغه 36056 101719
دانشگاه زنجان 34404 97665
دانشگاه زنجان | نوبت دوم 34414 97678
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 33893 96410
دانشگاه گنبد 32190 77428
دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص -بهبهان 35862 101240
دانشگاه دامغان 38562 108217
دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر 32817 93762
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 42891 118900
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 29231 84468
دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک 64052 169820
موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد 50610 137802
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ 39216 109604
دانشگاه پيام نور تهران شرق 55198 148990
دانشگاه پيام نوراستان البرز-مرکزکرج 20821 62450
دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهريار 62132 165339

 

 

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور 1401 | دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد نیز رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را ارائه می دهد. اگر شما رتبه مناسبی برای قبولی در دانشگاه های روزانه و نوبت دوم ندارید، می توانید انتخاب رشته دانشگاه آزاد را انجام دهید زیرا دانشگاه ازاد در مقایسه با دانشگاه دولتی شرایط پذیرش آسان تری دارد. توجه داشته باشید که دانشگاه آزاد شهریه پرداز می باشد. آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱ در دانشگاه آزاد به شرح زیر است. 

دانشگاه پذیرفته شده تراز قبولی رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 7089 53476
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 3677 192365
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 4971 179890
دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 6004 56372
دانشگاه آزاد واحد مشهد 4781 164321

مشاوره زیست شناسی سلولی و مولکولی

همانطور که در این مطلب مشاهده کردید، قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی تمام دانشگاه های سراسری و آزاد نیازمند کسب رتبه‌ی مناسبی است و در صورتی که نتوانید رتبه‌ مورد نیاز را به دست آورید، امکان پذیرش نخواهید داشت. بیشتر داوطلبان کنکوری با وجود مناسب بودن رتبه‌ای که کسب کرده اند، در مرحله انتخاب رشته اشتباهاتی را انحام می دهند که سبب عدم پذیرش آن ها می شود چراکه تنها اطلاع از رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور 1401 برای قبولی کافی نیست. برای مشاهده رتبه قبولی کنکور سراسری تجربی کلیک کنید.

تاثیر مرحله انتخاب رشته در افزایش شانس پذیرشتان را نادیده نگیرید و حتما در این زمینه با مشاوری توانمند و با تجربه مشورت کنید تا بهترین نتیجه عایدتان شود. در همین راستا بهره مندی از خدمات مشاوره تلفنی، بهترین گزینه پیش روی شما می باشد زیرا علاوه بر اینکه در هزینه و زمان خود صرفه جویی می کنید، امکان دسترسی به برترین مشاوران کشور را دارید. از طریق تماس با مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو به مشاوران برتر کشور متصل شوید و سوالات خود را بپرسید.

 

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

 

 

سوالات متداول

  1. کدام دانشگاه ها رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی را ارائه می دهند؟

    تمام دانشگاه های سراسری و آزاد به جز دانشگاه پردیس خودگردان، در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشجو پذیرش می کنند. 

  2. ظرفیت پذیرش رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در کدام دانشگاه بیشتر است؟

    دانشگاه روزانه و دانشگاه ازاد بیشترین ظرفیت پذیرش را در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دارند. رتبه قبولی زیست شناسی سلولی ملکولی کنکور 1401 در متن مقاله آورده شده است. 

  3. حداقل با چه رتبه‌ای امکان قبولی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی وجود دارد؟

    رتبه‌های قبول شدگان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در دانشگاه ها و سهمیه های مختلف متفاوت است و برای پاسخ به این سوال، این مطلب را مطالعه کنید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره