دکتریمشاوره تحصیلی آزمون دکتری

تاثیر معدل در آزمون دکتری 99 | تاثیر معدل در قبولی کنکور دکتری

کانال تلگرام تحصیلی     

یکی از سوالاتی که برای داوطلبین آزمون دکتری مطرح است میزان تاثیرگذاری معدل بر نتیجه آزمون است. تغییرات در قوانین و شرایط آزمون در سالهای اخیر باعث سردرگمی بسیاری از این داوطلبین شده است. تاثیر معدل در آزمون دکتری، از سال 94 تغییر پیدا کرده است. اما داوطلبان آزمون دکتری 99، ممکن است هنوز بر ااین باور باشند که معدل کما فی السابق در تراز کتبی مرحله اول آزمون دکتری تاثیر دارد.

تعجب کردید!!!

بله؛ معدل از آزمون دکتری سال 94 به بعد در مرحله اول یعنی آزمون کتبی دکتری بی تاثیر است. یعنی تاثیر معدل شامل تاثیر در تراز و رتبه آزمون کتبی دکتری 99 نمی شود. یعنی معدل، چه دوره کارشناسی و چه دوره کارشناسی ارشد در تراز کسب شده آزمون کتبی دکتری بی تاثیر است.

برای دریافت مشاوره در زمینه تاثیر معدل در کنکور دکتری 99 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

نحوه تاثیر معدل در آزمون دکتری 99

نحوه تاثیر معدل در آزمون دکتری 99، با سالهای گذشته متفاوت است. همانطور که میدانید تا در گذشته معدل معادلسازی شده هم دوره کارشناسی و هم دوره کارشناسی ارشد به اندزه 20% در نتیجه آزمون کتبی دکتری موثر بود. اما در سالهای اخیر تاثیر معدل در آزمون دکتری در مرحله آزمون کتبی آن صفر شده است.

اما آیا واقعا معدل هیچ تاثیری در آزمون دکتری ندارد؟

جواب ما به این سئوال شما این است که: بله تاثیر گذار است اما نه در مرحله آزمون کتبی بلکه در مرحله مصاحبه.

نحوه تاثیر معدل در مصاحبه کنکور دکتری 99

تاثیر معدل در آزمون دکتری 99، در مرحله مصاحبه خواهد بود. می دانید که تاثیر 50% ای این مرحله به دو قسمت تقسیم می شود: 20% سوابق آموزشی شما و 30% سوابق پژوهشی.

سوابق آموزشی شامل : معدل کارشناسی و معدل کارشناسی ارشد، مرتبط بودن رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد است. و بر اساس این فاکتورها به داوطلب نمره داده می شود.

برای برنامه ریزی مناسب و سرمایه گذاری روی کسب نمره از فاکتورهای مختلف با توجه به معدلتان حتما با یک مشاور آگاه مشورت کنید!!! می توانید با دانتل تماس برقرار کنید و با مشاوران آگاه در این زمینه مشورت کنید!

معدل کارشناسی ارشد برای دکتری 99

معدل کارشناسی ارشد برای دکتری 99، داوطلبان را به دو دسته تقسیم می کند.

اول) فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد: که با توجه به مدرک کارشناسی ارشد خود محل معدل کارشناسی ارشد را در سامانه ثبت نام کارشناسی ارشد 99 پر می کنند.

دوم) دانشجویان کارشناسی ارشد: آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  تاریخ 98/11/30  و ﻳﺎ  تا تاریخ 99/06/31 در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮاي حرفه اي ﻓـﺎرغ   اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ درج ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي فارغ التحصیلان تا تاریخ 98/11/30 و ﻳـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻤـﺮات واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 99/06/31 اقدام ﻧﻤﺎﻳﻨد.

نکته قابل توجه برای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓـﻪ اي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و دﻛﺘﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل آنها ﻛﻤﺘﺮ 14 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ  آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ.

ویرایش معدل آزمون دکتری 99

داوطلب آزمون دکتری 99، در صورتی که معدل خود را درست وارد نکرده اید حتما!!! برای ویرایش این معدل اقدام کنید زیرا علی رغم اینکه سازمان سنجش اعلام کرده که معدل در مرحله آزمون کتبی دکتری 99 تاثیر ندارد اما در جای دیگری هم اعلام کرده که اگر بعد از قبولی در آزمون دکتری بین معدل های اعلام شده شما و معدل مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد شما تفاوت وجود داشته باشد، قبولی شما باطل خواهد شد.

سازمان سنجش اینگونه اعلام کرده است که:

داوطلبین آزمون دکتری 99، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ، ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻌﺪلﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﻓـﺎرغ  اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن ﺗـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ 98/11/30 و ﻳـﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 99/06/31 اقدام ﻧﻤﺎﻳﻨد.

با توجه به متن بالا فقط کسانی که در زمان ثبت نام دکتری 99 هنوز فارغ التحصیل نشده بودند می توانند معدل خود را ویرایش کنند. حال اگر شما در ثبت معدل خود اشتباه کرده اید و یا در فرصت داده شده برای ویرایش معدل خود اقدام نکرده اید می توانید درخواست خود را از طریق سایت سازمان سنجش برای ویرایش معدل اعلام کنید.

نگران نباشید!!!

مشاوران ما در مجموعه دانتل می توانند به شما کمک کنند تا از چند و چون تاثیر معدل  دکتری 99 آگاه شوید. با مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه تاثیر معدل در کنکور دکتری 99 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره