کارشناسی ارشدانتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

کانال تلگرام تحصیلی     

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی در تمامی گرایش ها در سال های گذشته در این مقاله به صورت کامل آورده شده است. اطلاع از کارنامه ارشد علوم جغرافيايی در تمامی گرایش ها از جمله … به شما کمک می کند تا بتوانید ارزیابی مناسبی در مورد رشته محل قبولی خود داشته باشید.

در زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری کارنامه داوطلبان بر روی سایت سنجش قرار می گیرد که این کارنامه حاوی اطلاعات مهمی از جمله رتبه، تراز، درصد داوطلبین در دروس مختلف و… می باشد. داوطلبین باید با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و بررسی کارنامه ها و رتبه های قبولی در سال های گذشته در زمان اعلام شده، انتخاب رشته خود را انجام دهند. مقایسه کارنامه خود را سایر داوطلبین پذیرفته شده در سال های قبل به شما در یافتن شناختی بیشتر نسبت به انجام انتخاب رشته ارشد صحیح کمک شایانی می کند.

فهرست مطالب

کارنامه و رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

در ادامه این مقاله کارنامه ارشد علوم جغرافيايی برای تمامی گرایش ها در سال های گذشته آورده شده است.  شما همچنین می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال و نیاز به راهنمایی در مورد انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس بگیرید.

1 .آب و هواشناسی

گرایش 1 : سينوپتيك

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تهران روزانه 35 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 113 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 155 یک آزاد
دانشگاه اصفهان پیام نور 688 یک آزاد

گرایش 2 : تغيير اقليم | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تبریز روزانه 45 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 67 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 44 یک آزاد
دانشگاه گلستان – گرگان روزانه 154 یک آزاد
 دانشگاه ارومیه پیام نور 755 یک آزاد
دانشگاه اصفهان – آران و بیدگل مجازی – پیام نور 2513 یک آزاد

گرایش 3 : آب و هواشناسي محيطي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تهران روزانه 45 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 64 یک ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه یزد روزانه 98 یک آزاد
 دانشگاه اصفهان – مرکز اصفهان پیام نور 489 یک آزاد
دانشگاه فارس – مرکز اوز مجازی – پیام نور 978 یک آزاد

2.ژئومورفولوژی

گرایش 1 : ژئومورفولوژي نظری | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 33 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه محقق اردبیلی روزانه 98 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه محقق اردبیلی نوبت دوم 144 دو آزاد
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی – مرکز بیرجند پیام نور 766 دو آزاد
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی مرکز بیرجند مجازی – پیام نور 967 دو آزاد

گرایش 2 : ژئومورفولوژي و آمايش محيط

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 44 دو ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه 55 دو ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز نوبت دوم 133 دو آزاد
دانشگاه پیام نور فارس – واحد آباده پیام نور 699 دو آزاد
 دانشگاه پیام نور کردستان – مرکز سنندج پیام نور 255 دو آزاد

3.جغرافيا و برنامه ريزی شهری

گرایش 1 : آمايش شهری

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 33 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 99 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه زابل نوبت دوم 498 سه آزاد
دانشگاه پیام نور ایلام – واحد ایلام پیام نور 667 سه آزاد
دانشگاه تهران جنوب پیام نور 965 سه آزاد

گرایش 2 : محيط زيست شهری

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه شهید بهشتی روزانه 55 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 89 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان روزانه 789 سه آزاد
دانشگاه مراغه نوبت دوم 445 سه آزاد

گرایش 3 : برنامه ريزی مسكن و بازآفرينی شهری | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 34 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان روزانه 98 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان روزانه 678 سه آزاد
دانشگاه کاشان نوبت دوم 144 سه آزاد
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – واحد ارومیه پیام نور 766 سه آزاد

گرایش 4 : كاربری اراضی و مميزی املاک | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه باهنر کرمان روزانه 44 سه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه باهنر کرمان روزانه 143 سه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه 114 سه آزاد
دانشگاه باهنر کرمان نوبت دوم 77 سه آزاد
 دانشگاه زابل پردیس خودگردان 223 سه آزاد

4.جغرافيا و برنامه ريزی روستايي

گرایش 1: توسعه اقتصاد روستايي

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تهران روزانه 39 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه تبریز روزانه 213 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم 534 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور تهران – واحد دماوند پیام نور 408 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور تهران – واحد دماوند پیام نور 413 چهار آزاد

گرایش 2 : برنامه ريزي كالبدی – فضايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 43 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه تبریز روزانه 199 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه زابل نوبت دوم 213 چهار آزاد
انشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد ارومیه پیام نور 513 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور کرمانشاه – واحد اسلام آباد غرب پیام نور 845 چهار آزاد

گرایش 3 : مديريت توسعه پايدار روستايی | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تهران روزانه 27 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه تبریز روزانه 78 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 233 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد میاندوآب پیام نور 845 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – واحد میاندوآب مجازی – پیام نور 1334 چهار آزاد

5. برنامه ريزی آمايش سرزمين

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
 دانشگاه تبریز روزانه 166 چهار ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه تبریز روزانه 78 چهار ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه ارومیه نوبت دوم 409 چهار آزاد
دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 877 چهار آزاد
دانشگاه چابهار غیرانتفاعی 922 چهار آزاد
دانشگاه پیام نور استان یزد مرکز اردکان پیام نور 1266 چهار آزاد

6.مخاطرات محيطی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه شهید باهنر کرمان روزانه 292 شش ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند روزانه 1544 شش ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه کردستان – سنندج روزانه 488 شش آزاد
دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند پیام نور 1188 شش آزاد
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب پیام نور 1766 شش آزاد

7.جغرافيای سياسی

گرایش 1: آمايش سياسي فضا | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 44 هفت آزاد
دانشگاه شهید بهشتی روزانه 95 هفت آزاد
دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 124 هفت آزاد

گرایش 2 : ژئوپليتيک

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 46 هفت ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تهران نوبت دوم 76 هفت ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه تربیت مدرس روزانه 112 هفت آزاد
دانشگاه کردستان – واحد کرج روزانه 366 هفت آزاد
دانشگاه البرز – واحد هشتگرد پیام نور 233 هفت آزاد

گرایش 3 : مطالعات ايران | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 65 هفت ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه کرمانشاه – واحد روانسر روزانه 877 هفت آزاد
دانشگاه البرز – هشتگرد پیام نور 554 هفت آزاد

8.جغرافيا و دفاع مقدس | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه ارومیه روزانه 433 هشت آزاد
دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه 577 هشت آزاد
 دانشگاه لرستان – خرم آباد نوبت دوم 755 هشت آزاد
موسسه غیرانتفاعی رودکی – تنکابن غیرانتفاعی 1466 هشت آزاد

9.طبيعتگردی (اكوتوريسم) | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 66 نه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز روزانه 167 نه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
 دانشگاه سمنان نوبت دوم 344 نه آزاد
دانشگاه علم و فرهنگ تهران غیرانتفاعی 499 نه آزاد
دانشگاه موسسه علامه قزوینی – قزوین غیرانتفاعی 644 نه آزاد

10.جغرافيا و برنامه ريزی گردشگری

گرایش 1 :برنامه ريزي فضايي و مجتمع های گردشگری

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه باهنر کرمان روزانه 55 نه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه زنجان روزانه 77 نه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه 114 نه آزاد
دانشگاه زاهدان روزانه 143 نه آزاد
دانشگاه یزد نوبت دوم 122 نه آزاد

گرایش 2 : گردشگری شهری | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تبریز روزانه 209 نه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه 255 نه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه تبریز نوبت دوم 125 نه آزاد
 دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 135 نه آزاد
دانشگاه خوارزمی تهران پردیس خودگردان 156 نه آزاد

گرایش 3 : گردشگری روستايی

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه اصفهان روزانه 55 نه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان روزانه 167 نه ایثارگران 5 درصد ظرفیت
دانشگاه اصفهان نوبت دوم 112 نه آزاد
دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان 198 نه آزاد

11.جغرافياي نظامی | رتبه قبولی ارشد علوم جغرافيايی

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

12.ژئوپليتيك

دانشگاه دوره رتبه در زیرگروه زیرگروه سهمیه
دانشگاه تهران روزانه 39 هفت ایثارگران 25 درصد ظرفیت
دانشگاه تهران نوبت دوم 82 هفت ایثارگران 5 درصد ظرفیت
 دانشگاه تربیت مدرس روزانه 114 هفت آزاد
دانشگاه کردستان – واحد کرج روزانه 354 هفت آزاد
دانشگاه البرز – واحد هشتگرد پیام نور 221 هفت آزاد

برای کسب اطلاعات در مورد رتبه قبولی لازم برای این گرایش می توانید با کارشناسان دانتل تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره در زمینه انتخاب رشته کنکور ارشد ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره