کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه ریاضی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. رشته مهندسی برق به عنوان اولین رشته پرمتقاضی کنکور سراسری ریاضی، در تمام دانشگاه های سراسری اعم از دانشگاه روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان و همچنین دانشگاه آزاد ارائه می‌شود. در ادامه به بررسی آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق کنکور 1402 می‎‌پردازیم تا شما عزیزان از حدود رتبه قبولی این رشته در دانشگاه های مختلف اطلاع یابید و با آگاهی کامل تری انتخاب رشته کنید.

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲ | روزانه

منظور از دانشگاه های سراسری که رشته مهندسی برق را ارائه می‌دهند شامل دانشگاه های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتقاعی است که در میان این دانشگاه ها، دانشگاه روزانه از نظر پرمتقاضی بودن در رتبه اول و دانشگاه نوبت دوم در رتبه دوم قرار دارد. البته دانشگاه پردیس خودگردان نیز متقاضیان زیادی دارد اما با توجه به هزینه تحصیل نسبتا سنگین در دانشگاه پردیس، بسیاری از داوطلبان از انتخاب رشته این دانشگاه صرف نظر می‌کنند. در ادامه به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲ را جمع آوری کرده ایم.

بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته کنکور

 

منطقه یک

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتي شريف 236
دانشگاه تهران 386
دانشگاه صنعتي اميرکبير 596
دانشگاه علم وصنعت ايران 1040
دانشگاه شهيدبهشتي 2238
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6013
دانشگاه خوارزمی (كرج) 3142
دانشگاه الزهرا/س/ 2911
دانشگاه شاهد-تهران 6613
دانشگاه صنعتي اصفهان 3288
دانشگاه شيراز 3654
دانشگاه اصفهان 4713
دانشگاه فردوسي مشهد 4551
دانشگاه تبريز 6792
دانشگاه گيلان -رشت 8322
دانشگاه بين المللي امام خميني قزوین 6447
دانشگاه صنعتي شيراز 6088
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 5401
دانشگاه کاشان 7853
دانشگاه مازندران -بابلسر 10375
دانشگاه صنعتي همدان 16648
دانشگاه صنعتي شاهرود 18270
دانشگاه سمنان 16261
دانشگاه اروميه 18471
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 19617
دانشگاه صنعتي اراک 15532
دانشگاه ياسوج 17429
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 13300
دانشگاه نيشابور 19081
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 7691
دانشگاه صنعتي قم 10529
دانشگاه اراک 13805

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق این رشته در سال ۱۴۰۱:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتی شریف 99
دانشگاه تهران 341
دانشگاه صنعتی اميرکبير – تهران 401
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران 1438
دانشگاه شیراز 2676
دانشگاه شهرکرد 3182
دانشگاه شاهد 3728
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 2107
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3474
دانشگاه فردوسی – مشهد 3429
دانشگاه بجنورد 4018
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین 4000
دانشگاه فردوسی – مشهد 4157
دانشگاه سیستان و بلوچستان 4922
دانشگاه ایلام 8519
دانشگاه قم 8505
دانشگاه صنعتی شاهرود 15746
دانشگاه صنعتی شيراز 5094
دانشگاه اصفهان 2539

 

منطقه دو | آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتي شريف 114
دانشگاه تهران 224
دانشگاه صنعتي اميرکبير 1423
دانشگاه علم وصنعت ايران 496
دانشگاه شهيدبهشتي 1344
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 918
دانشگاه خوارزمی (كرج) 1791
دانشگاه شيراز 2778
دانشگاه صنعتي اصفهان 2105
دانشگاه شاهد-تهران 3144
دانشگاه فردوسي مشهد 3143
دانشگاه الزهرا/س/ 2780
دانشگاه اصفهان 3055
دانشگاه تبريز 4100
دانشگاه بين المللي امام خميني 4706
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 9956
دانشگاه گيلان -رشت 8577
دانشگاه صنعتي شيراز 4185
دانشگاه کاشان 9019
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 14409
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 8461
دانشگاه يزد 8049
دانشگاه اراک 9830
دانشگاه سمنان 15021
دانشگاه محقق اردبيلي 18180
دانشگاه شهيدچمران اهواز 13759
دانشگاه صنعتي قم 8755
دانشگاه زنجان 15461
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 8918
دانشگاه اروميه 16955
دانشگاه صنعتي شاهرود 14041
دانشگاه گلستان -گرگان 13627
دانشگاه مازندران -بابلسر 8619
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 14062
دانشگاه کردستان -سنندج 21519
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 11100
دانشگاه شهرکرد 19366
دانشگاه نيشابور 5250
دانشگاه حکيم سبزواري 15349
دانشگاه قم 7949
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 11287
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) 12009
دانشگاه ملاير 23081
دانشگاه ايلام 16472
دانشگاه صنعتي سيرجان 21864
دانشگاه صنعتي اروميه 14942
دانشگاه رازي -کرمانشاه 16118
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 22151
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 20441
دانشگاه بجنورد 25808
دانشگاه بيرجند 28031

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق این رشته در سال ۱۴۰۱:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 240
دانشگاه صنعتی شريف – تهران 146
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 489
دانشگاه شهید بهشتی 568
دانشگاه صنعتی شيراز 4628
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 925
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران 718
دانشگاه صنعتی اصفهان 1017
دانشگاه شیراز 2209
دانشگاه فردوسی – مشهد 3824
دانشگاه بناب 2437
دانشگاه اصفهان 2837
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 5646
دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 14734

 

منطقه سه | رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه صنعتي شريف 117
دانشگاه تهران 184
دانشگاه صنعتي اميرکبير 195
دانشگاه شهيدبهشتي 977
دانشگاه خوارزمی (كرج) 449
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 748
دانشگاه شيراز 1312
دانشگاه تبريز 1979
دانشگاه صنعتي اصفهان 2291
دانشگاه فردوسي مشهد 1554
دانشگاه صنعتي شيراز 2310
دانشگاه محقق اردبيلي 11067
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 5861
دانشگاه يزد 4613
دانشگاه بوعلي سينا – همدان 5124
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 5449
دانشگاه صنعتي شاهرود 10888
دانشگاه شهيدچمران اهواز 7681
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 6377
دانشگاه صنعتي اراک 6169
دانشگاه سمنان 8101
دانشگاه کاشان 5808
دانشگاه گلستان -گرگان 7659
دانشگاه صنعتي قم 2185
دانشگاه زنجان 9376
دانشگاه شهيدمدني تبريز 8622
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 8180
دانشگاه حکيم سبزواري 5747
دانشگاه شهرکرد 11652
دانشگاه رازي -کرمانشاه 9628
دانشگاه ايلام 12425
دانشگاه صنعتي همدان 10766
دانشگاه اروميه 8357
دانشگاه کردستان -سنندج 14916
دانشگاه ياسوج 11733
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 14998
دانشگاه صنعتي سيرجان 14779
دانشگاه لرستان -خرم اباد 17482

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق این رشته در سال ۱۴۰۱:

دانشگاه رتبه در سهمیه
دانشگاه تهران 138
دانشگاه صنعتی شريف – تهران 51
دانشگاه صنعتی اميرکبير – تهران 126
دانشگاه شیراز 423
دانشگاه فردوسی – مشهد 819
دانشگاه فردوسی – مشهد 931
دانشگاه علم و صنعت ايران – تهران 182
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 681
دانشگاه شهید چمران اهواز 1753
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز 2143
دانشگاه صنعتی شيراز 1924
دانشگاه کاشان 2150
دانشگاه بناب 2261
دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2198
دانشگاه سمنان 2825
دانشگاه اصفهان 1168
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 2961

 

برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه لازم قبولی کنکور 👉

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1402

رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه های شبانه با توجه به کنکور ۱۴۰۲ در هر یک از سهمیه های مناطق به صورت زیر بوده است:

 

منطقه یک

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علم وصنعت ايران 1481 2337
دانشگاه صنعتي اصفهان 6013 11561
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی 1983 3220
دانشگاه فردوسي مشهد 6471 8508
دانشگاه اصفهان  5256 9739
دانشگاه تبريز 8456 17421
دانشگاه صنعتي شاهرود 21152 55561
دانشگاه کاشان  13755 32055
دانشگاه ياسوج 22155 58772

 

منطقه دو | رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علم وصنعت ايران 737 2410
دانشگاه تبريز  7327 20361
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1574 4750
دانشگاه گيلان -رشت 9031 24619
دانشگاه اصفهان 3616 10500
دانشگاه مازندران -بابلسر 12296 33061
دانشگاه محقق اردبيلي 23918 62531
دانشگاه صنعتي همدان 19552 51428
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 13201 35309
دانشگاه ملاير 11388 20655
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت 👈 تلگرام مشاوره تحصیلی 👉 کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.

 

منطقه سه 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه اصفهان  2445 15507
دانشگاه گيلان -رشت  5562 28529
دانشگاه تبريز 6263 31146
دانشگاه مازندران -بابلسر 8806 40466
دانشگاه ارومیه 2673 17952
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 8691 20147
دانشگاه صنعتی سیرجان 6833 36331
دانشگاه گلستان -گرگان 11548 49531
دانشگاه صنعتي همدان 19943 76558
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 14919 60606
دانشگاه صنعتي همدان 19943 76558

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۲ | دانشگاه آزاد

در دانشگاه آزاد برخلاف دانشگاه های سراسری هیچیک از سهمیه های مناطق و ایثارگری تاثیری در افزایش شانس قبولی داوطلب ندارند و ملاک ارزیابی و سنجش داوطلبان، رتبه‌ی کشوری آنهاست. اگر قصد ورود به دانشگاه ازاد را دارید، در ادامه می‌توانید از رتبه قبولی مهندسی برق کنکور داوطلبان سالهای گذشته اطلاع یابید و سپس با رتبه‌ای که خودتان کسب کرده اید مقایسه نمایید تا بدانید که احتمال قبولی‌تان چقدر است.

دانشگاه رتبه در زیرگروه تراز اکتسابی رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 17124 5973 44785
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 20471 5583 55440
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 18326 5742 48337
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 17519 5853 45550
دانشگاه آزاد واحد کرج 19576 5653 52509
بخوانید: راهنما انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۲

همانطور که می دانید رشته مهندسی‌برق اولین رشته پر متقاضی کنکور ریاضی است و بیشتر داوطلبان این گروه آزمایشی مخصوصا داوطلبان آقا اولویت های اول فرم انتخاب رشته ریاضی خود را با آن تکمیل می کنند. بنابراین با توجه به رقابت سختی که برای قبولی در رشته مهندسی برق وجود دارد و از طرفی ظرفیت پذیرش محدود دانشگاه ها علی الخصوص دانشگاه های برتر روزانه، پاسخگوی تعداد متقاضیان نیست ، شما باید برای انتخاب این رشته بسیار هوشمندانه عمل کنید تا شانس پذیرش بیشتری داشته باشید. 

اطلاع از رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه های مختلف برای انجام انتخاب رشته اصولی بسیار موثر است اما کافی نیست چرا که هر ساله ظرفیت پذیرش دانشگاه ها تغییر می کند و به طبع آنها رتبه های پذیرفته شده هر سال نیز متغیر است. شما باید برای انجام انتخاب رشته ای با شانس پذیرش بالا از موارد زیادی اطلاع یابید و با توجه به اینکه اطلاعات اکثر داوطلبان کنکوری برای انتخاب رشته کردن محدود است، مشاوران در این راه همراه شما هستند. برای اطلاع از رتبه قبولی کنکور ریاضی در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید.

شما عزیزان می توانید با خیالی راحت انتخاب رشته کنکور خود را با مشاوران مجرب مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل بسپارید، مشاوران دانتل از تمام امور مربوط به مشاوره انتخاب رشته کنکور آگاهی دارند و انتخاب رشته شما را با توجه به علایق و شرایطی که دارید ، انجام می دهند.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۲ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. رشته مهندسی برق در کدام دانشگاه ها ارائه می‌شود؟

    این رشته در تمام دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتقاعی، پردیس خودگردان و آزاد ارائه می‌شود.

  2. با حداکثر چه رتبه‌ای امکان قبول شدن در رشته مهندسی برق دانشگاه روزانه وجود دارد؟

    آخرین رتبه قبولی در هر یک از سهمیه های مناطق و ایثارگری متفاوت است که در این مطلب کامل بررسی شد.

  3. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد چند می باشد؟

    در دانشگاه آزاد با حداکثر رتبه‌ی 70 هزار کشوری امکان قبول شدن در رشته مهندسی برق وجود دارد.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره