کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه ریاضی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. رشته مهندسی برق به عنوان اولین رشته پرمتقاضی کنکور سراسری ریاضی، در تمام دانشگاه های سراسری اعم از دانشگاه روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان و همچنین دانشگاه آزاد ارائه می‌شود. در ادامه به بررسی آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق کنکور 1401 می‎‌پردازیم تا شما عزیزان از حدود رتبه قبولی این رشته در دانشگاه های مختلف اطلاع یابید و با آگاهی کامل تری انتخاب رشته کنید.

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱ | روزانه

منظور از دانشگاه های سراسری که رشته مهندسی برق را ارائه می‌دهند شامل دانشگاه های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتقاعی است که در میان این دانشگاه ها، دانشگاه روزانه از نظر پرمتقاضی بودن در رتبه اول و دانشگاه نوبت دوم در رتبه دوم قرار دارد. البته دانشگاه پردیس خودگردان نیز متقاضیان زیادی دارد اما با توجه به هزینه تحصیل نسبتا سنگین در دانشگاه پردیس، بسیاری از داوطلبان از انتخاب رشته این دانشگاه صرف نظر می‌کنند. در ادامه به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱ را جمع آوری کرده ایم.

بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته کنکور

 

منطقه یک

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 236 361
دانشگاه تهران 386 580
دانشگاه صنعتي اميرکبير 596 902
دانشگاه علم وصنعت ايران 1040 1609
دانشگاه شهيدبهشتي 2238 3673
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 6013 11561
دانشگاه خوارزمی (كرج) 3142 5411
دانشگاه الزهرا/س/ 2911 4952
دانشگاه شاهد-تهران 6613 12856
دانشگاه صنعتي اصفهان 3288 5651
دانشگاه شيراز 3654 6414
دانشگاه اصفهان 4713 8617
دانشگاه فردوسي مشهد 4551 8149
دانشگاه تبريز 6792 13374
دانشگاه گيلان -رشت 8322 17020
دانشگاه بين المللي امام خميني قزوین 6447 12521
دانشگاه صنعتي شيراز 6088 11673
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 5401 10078
دانشگاه کاشان 7853 15834
دانشگاه مازندران -بابلسر 10375 22407
دانشگاه صنعتي همدان 16648 40800
دانشگاه صنعتي شاهرود 18270 45862
دانشگاه سمنان 16261 39542
دانشگاه اروميه 18471 46569
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 19617 50377
دانشگاه صنعتي اراک 15532 37278
دانشگاه ياسوج 17429 43275
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 13300 30729
دانشگاه نيشابور 19081 48552
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 7691 15490
دانشگاه صنعتي قم 10529 22793
دانشگاه اراک 13805 32188

 

منطقه دو | آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 114 348
دانشگاه تهران 224 714
دانشگاه صنعتي اميرکبير 1423 4352
دانشگاه علم وصنعت ايران 496 1673
دانشگاه شهيدبهشتي 1344 4081
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 918 2907
دانشگاه خوارزمی (كرج) 1791 5307
دانشگاه شيراز 2778 8230
دانشگاه صنعتي اصفهان 2105 6242
دانشگاه شاهد-تهران 3144 9181
دانشگاه فردوسي مشهد 3143 9148
دانشگاه الزهرا/س/ 2780 8179
دانشگاه اصفهان 3055 8974
دانشگاه تبريز 4100 11802
دانشگاه بين المللي امام خميني 4706 13416
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 9956 27172
دانشگاه گيلان -رشت 8577 23530
دانشگاه صنعتي شيراز 4185 12021
دانشگاه کاشان 9019 24710
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 14409 38355
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران 8461 23202
دانشگاه يزد 8049 22237
دانشگاه اراک 9830 26754
دانشگاه سمنان 15021 39890
دانشگاه محقق اردبيلي 18180 48068
دانشگاه شهيدچمران اهواز 13759 36955
دانشگاه صنعتي قم 8755 23864
دانشگاه زنجان 15461 40922
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 8918 24166
دانشگاه اروميه 16955 48850
دانشگاه صنعتي شاهرود 14041 37400
دانشگاه گلستان -گرگان 13627 36421
دانشگاه مازندران -بابلسر 8619 23681
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 14062 37500
دانشگاه کردستان -سنندج 21519 56418
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 11100 29903
دانشگاه شهرکرد 19366 50961
دانشگاه نيشابور 5250 14820
دانشگاه حکيم سبزواري 15349 40747
دانشگاه قم 7949 21732
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 11287 30421
دانشگاه اصفهان (شهرضا اصفهان) 12009 32491
دانشگاه ملاير 23081 60472
دانشگاه ايلام 16472 43552
دانشگاه صنعتي سيرجان 21864 57371
دانشگاه صنعتي اروميه 14942 39668
دانشگاه رازي -کرمانشاه 16118 42661
دانشگاه صنعتي کرمانشاه 22151 58119
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 20441 53742
دانشگاه بجنورد 25808 67451
دانشگاه بيرجند 28031 72452

 

منطقه سه | رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 117 1829
دانشگاه تهران 184 2689
دانشگاه صنعتي اميرکبير 195 2849
دانشگاه شهيدبهشتي 977 8361
دانشگاه خوارزمی (كرج) 449 5105
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 748 7139
دانشگاه شيراز 1312 10329
دانشگاه تبريز 1979 13758
دانشگاه صنعتي اصفهان 2291 15382
دانشگاه فردوسي مشهد 1554 11661
دانشگاه صنعتي شيراز 2310 15507
دانشگاه محقق اردبيلي 11067 47033
دانشگاه شهيد باهنر کرمان 5861 29641
دانشگاه يزد 4613 24851
دانشگاه بوعلي سينا – همدان 5124 26900
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 5449 28189
دانشگاه صنعتي شاهرود 10888 47317
دانشگاه شهيدچمران اهواز 7681 36452
دانشگاه خليج فارس -بوشهر 6377 31388
دانشگاه صنعتي اراک 6169 30776
دانشگاه سمنان 8101 37952
دانشگاه کاشان 5808 29518
دانشگاه گلستان -گرگان 7659 36331
دانشگاه صنعتي قم 2185 14818
دانشگاه زنجان 9376 42400
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز 8622 39928
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس 8180 38265
دانشگاه حکيم سبزواري 5747 29249
دانشگاه شهرکرد 11652 49922
دانشگاه رازي -کرمانشاه 9628 43300
دانشگاه ايلام 12425 52379
دانشگاه صنعتي همدان 10766 46919
دانشگاه اروميه 8357 38880
دانشگاه کردستان -سنندج 14916 60600
دانشگاه ياسوج 11733 50132
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 14998 60781
دانشگاه صنعتي سيرجان 14779 60162
دانشگاه لرستان -خرم اباد 17482 68641
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.

👈 رتبه لازم قبولی کنکور👉

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق شبانه نوبت دوم 1401

رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه های شبانه با توجه به کنکور ۱۴۰۱ در هر یک از سهمیه های مناطق به صورت زیر بوده است:

منطقه یک

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علم وصنعت ايران 1481 2337
دانشگاه صنعتي اصفهان 6013 11561
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی 1983 3220
دانشگاه فردوسي مشهد 6471 8508
دانشگاه اصفهان  5256 9739
دانشگاه تبريز 8456 17421
دانشگاه صنعتي شاهرود 21152 55561
دانشگاه کاشان  13755 32055
دانشگاه ياسوج 22155 58772

منطقه دو | رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه علم وصنعت ايران 737 2410
دانشگاه تبريز  7327 20361
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  1574 4750
دانشگاه گيلان -رشت 9031 24619
دانشگاه اصفهان 3616 10500
دانشگاه مازندران -بابلسر 12296 33061
دانشگاه محقق اردبيلي 23918 62531
دانشگاه صنعتي همدان 19552 51428
دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل 13201 35309
دانشگاه ملاير 11388 20655

برای عضویت در کانال اطلاع رسانی می توانید بر روی متن کانال تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” بنویسید و عضو شوید. 

 

منطقه سه | رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه اصفهان  2445 15507
دانشگاه گيلان -رشت  5562 28529
دانشگاه تبريز 6263 31146
دانشگاه مازندران -بابلسر 8806 40466
دانشگاه ارومیه 2673 17952
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 8691 20147
دانشگاه صنعتی سیرجان 6833 36331
دانشگاه گلستان -گرگان 11548 49531
دانشگاه صنعتي همدان 19943 76558
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان 14919 60606
دانشگاه صنعتي همدان 19943 76558

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه آزاد

در دانشگاه آزاد برخلاف دانشگاه های سراسری هیچیک از سهمیه های مناطق و ایثارگری تاثیری در افزایش شانس قبولی داوطلب ندارند و ملاک ارزیابی و سنجش داوطلبان، رتبه‌ی کشوری آنهاست. اگر قصد ورود به دانشگاه ازاد را دارید، در ادامه می‌توانید از رتبه قبولی مهندسی برق کنکور داوطلبان سالهای گذشته اطلاع یابید و سپس با رتبه‌ای که خودتان کسب کرده اید مقایسه نمایید تا بدانید که احتمال قبولی‌تان چقدر است.

دانشگاه رتبه در زیرگروه تراز اکتسابی رتبه کشوری
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 17124 5973 44785
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 20471 5583 55440
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 18326 5742 48337
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 17519 5853 45550
دانشگاه آزاد واحد کرج 19576 5653 52509

بخوانید: راهنما انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۱

همانطور که می دانید رشته مهندسی‌برق اولین رشته پر متقاضی کنکور ریاضی است و بیشتر داوطلبان این گروه آزمایشی مخصوصا داوطلبان آقا اولویت های اول فرم انتخاب رشته ریاضی خود را با آن تکمیل می کنند. بنابراین با توجه به رقابت سختی که برای قبولی در رشته مهندسی برق وجود دارد و از طرفی ظرفیت پذیرش محدود دانشگاه ها علی الخصوص دانشگاه های برتر روزانه، پاسخگوی تعداد متقاضیان نیست ، شما باید برای انتخاب این رشته بسیار هوشمندانه عمل کنید تا شانس پذیرش بیشتری داشته باشید. 

اطلاع از رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه های مختلف برای انجام انتخاب رشته اصولی بسیار موثر است اما کافی نیست چرا که هر ساله ظرفیت پذیرش دانشگاه ها تغییر می کند و به طبع آنها رتبه های پذیرفته شده هر سال نیز متغیر است. شما باید برای انجام انتخاب رشته ای با شانس پذیرش بالا از موارد زیادی اطلاع یابید و با توجه به اینکه اطلاعات اکثر داوطلبان کنکوری برای انتخاب رشته کردن محدود است، مشاوران در این راه همراه شما هستند. برای اطلاع از رتبه قبولی کنکور ریاضی در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید.

شما عزیزان می توانید با خیالی راحت انتخاب رشته کنکور خود را با مشاوران مجرب مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل بسپارید، مشاوران دانتل از تمام امور مربوط به مشاوره انتخاب رشته کنکور آگاهی دارند و انتخاب رشته شما را با توجه به علایق و شرایطی که دارید ، انجام می دهند.

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی مهندسی برق ۱۴۰۱ می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02146291403 تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

  1. رشته مهندسی برق در کدام دانشگاه ها ارائه می‌شود؟

    این رشته در تمام دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتقاعی، پردیس خودگردان و آزاد ارائه می‌شود.

  2. با حداکثر چه رتبه‌ای امکان قبول شدن در رشته مهندسی برق دانشگاه روزانه وجود دارد؟

    آخرین رتبه قبولی در هر یک از سهمیه های مناطق و ایثارگری متفاوت است که در این مطلب کامل بررسی شد.

  3. آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه آزاد چند می باشد؟

    در دانشگاه آزاد با حداکثر رتبه‌ی 70 هزار کشوری امکان قبول شدن در رشته مهندسی برق وجود دارد.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره