کنکور سراسریانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ۱۴۰۲

کانال تلگرام تحصیلی     

رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ۱۴۰۱ چقدر می‌باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه ریاضی را انتخاب کرده اند، می‌توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. متقاضیان رشته مهندسی مواد و متالوژی بایستی برای کسب نتیجه قبولی، در زمان انتخاب رشته کد رشته محل هایی را انتخاب کنند که مطمئن باشند با توجه به رتبه اکتسابی‌شان، انتخاب مطلوبی است. برای این منظور می‌توانند از آخرین رتبه‌های پذیرفته شدگان رشته مهندسی مواد و متالوژی سال های گذشته برای تخمین شانس قبولی‌شان استفاده کنند. در ادامه این مطلب به منظور راهنمایی داوطلبان، تعدادی از آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401 را ارائه کرده ایم.

 

رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ۱۴۰۱ | دانشگاه سراسری

اولین دوره ای که رشته مهندسی مواد و متالوژی در دانشگاه های سراسری ارائه می‌گردد، دوره روزانه است که اکثر متقاضیان رشته مواد و متالوژی الویت های اول خود را از دوره روزانه دانشگاه های مدنظر خود انتخاب می‌کنند. دوره شبانه نیز معمولا انتخاب دوم داوطلبان می باشد. تفاوت این دو دوره در شهریه پرداز بودن دانشگاه شبانه است.

ملاک پذیرش داوطلبان در این رشته در دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری رتبه داوطلب در سهمیه می‌باشد. به همین دلیل در ادامه آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401 را به تفکیک سهمیه های موثر در کنکور سراسری قرار داده ایم. برای اطلاع از رتبه قبولی کنکور ریاضی در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید.

بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۱

 

منطقه یک

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می‌باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 1278 1991
دانشگاه تهران 2251 3710
دانشگاه شهيدبهشتي 2409 4021
دانشگاه صنعتي اميرکبير 2561 4224
دانشگاه علم وصنعت ايران 2511 4177
دانشگاه صنعتي شريف | پرديس خودگردان 4240 7591
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 4081 7256
دانشگاه صنعتي اميرکبير | پرديس خودگردان 3451 5973
دانشگاه صنعتي اصفهان 7632 15303
دانشگاه تبريز 9622 20481
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 12200 27451
دانشگاه فردوسي مشهد 6132 11791
دانشگاه شيراز 7450 14853
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره/ 9726 20761
دانشگاه حکيم سبزواري 9339 19637
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 17452 43305
دانشگاه يزد 18442 46410
دانشگاه زنجان 11665 25852
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 18859 47891
دانشگاه شهرکرد 14005 32761
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 19801 51130
دانشگاه ميبد 19572 50109
دانشگاه اروميه 26271 72751
دانشگاه بناب 28399 80215

 

منطقه دو | رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می‌باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 1351 4152
دانشگاه تهران 3100 9073
دانشگاه شهيدبهشتي 3128 9125
دانشگاه صنعتي اميرکبير 2061 6052
دانشگاه علم وصنعت ايران 2492 7501
دانشگاه علم وصنعت ايران | نوبت دوم 2056 6139
دانشگاه صنعتي شريف | پرديس خودگردان 2623 8080
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1861 5539
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم 3107 9153
دانشگاه صنعتي اميرکبير | پرديس خودگردان 3100 9051
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي | فرهنگيان بومي استان اصفهان 5092 14321
دانشگاه صنعتي اصفهان 7010 14500
دانشگاه تبريز 6971 19359
دانشگاه فردوسي مشهد 7713 21281
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم 9727 26639
دانشگاه شيراز 3429 10022
دانشگاه بين المللي امام خميني /ره / 8000 19742
دانشگاه حکيم سبزواري 16349 43319
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 17827 47200
دانشگاه يزد 15836 41899
دانشگاه زنجان 22401 58700
دانشگاه صنعتي شاهرود 26031 68050
دانشگاه کاشان | نوبت دوم 11618 31324
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 16648 44057
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 19672 51720
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 17611 46712
دانشگاه شهرکرد 15822 41979
دانشگاه شهيدچمران اهواز 15527 41132
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 24849 64990
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 24150 63182
دانشگاه ميبد 24317 63561
دانشگاه رازي -کرمانشاه 21402 65317
دانشگاه اراک 21106 55379
دانشگاه صنعتي همدان 23642 61852
دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم 31672 82029
دانشگاه اروميه 24612 64462
دانشگاه مراغه 32819 84883
دانشگاه صنعتي اروميه 25718 67277
دانشگاه بناب 32707 84671
دانشگاه صنعتي بيرجند 34808 89901

 

منطقه سه | رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401

آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می‌باشد. 

دانشگاه رتبه در سهمیه رتبه کشوری
دانشگاه صنعتي شريف 450 5082
دانشگاه تهران 921 8123
دانشگاه شهيدبهشتي 1772 12751
دانشگاه صنعتي اميرکبير 1341 10551
دانشگاه علم وصنعت ايران 1710 12409
دانشگاه علم وصنعت ايران | نوبت دوم 1779 12821
دانشگاه صنعتي شريف | پرديس خودگردان 4614 25015
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1515 11404
دانشگاه صنعتي اميرکبير | پرديس خودگردان 4373 24041
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي | فرهنگيان بومي استان تهران 3961 22416
دانشگاه صنعتي اصفهان 5309 27521
دانشگاه تبريز 4377 24051
دانشگاه تبريز | نوبت دوم 11479 49452
دانشگاه فردوسي مشهد 4208 23359
دانشگاه شيراز 4024 22562
دانشگاه حکيم سبزواري 6817 33160
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز 13330 55405
دانشگاه يزد 10313 45629
دانشگاه زنجان 14551 59372
دانشگاه صنعتي شاهرود 17355 68229
دانشگاه شهيدباهنرکرمان 8485 39361
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم 10458 45998
دانشگاه بوعلي سينا-همدان 7035 34170
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا 5876 29709
دانشگاه شهرکرد 16459 65551
دانشگاه شهيدچمران اهواز 9172 41707
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان 9675 43371
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان 12319 52114
دانشگاه ميبد 17573 68941
دانشگاه رازي -کرمانشاه 16751 66369
دانشگاه اراک 12702 53351
دانشگاه صنعتي همدان 20010 76993
دانشگاه اروميه 16847 66681
دانشگاه ملاير 25138 93148
دانشگاه ياسوج 19682 75624
دانشگاه ياسوج | نوبت دوم 20709 79261
دانشگاه مراغه 19751 75881
دانشگاه صنعتي اروميه 19031 73561
دانشگاه بناب 19181 74028
دانشگاه صنعتي بيرجند 23989 89667

 

رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401 | دانشگاه آزاد

متقاضیان رشته مهندسی مواد و متالوژی در صورتی که پس از دریافت نتایج اولیه خود در قالب کارنامه، مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد باشند می‌توانند کد رشته محل های مربوط این رشته را در دانشگاه های آزاد نیز انتخاب کنند. توجه داشته باشید که دانشگاه آزاد شهریه پرداز است. 

در هنگام گزینش دانشجو در دانشگاه آزاد ملاک اصلی رتبه کشوری می باشد. برای تخمین شانس قبولی خود در دانشگاه آزاد می توانید از آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ۱۴۰۱ که در جدول زیر آورده شده است استفاده نمایید. 

دانشگاه محل قبولی  رتبه در سهمیه رتبه کشوری سهمیه
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 23087 104567 مناطق
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 22416 104756 مناطق
دانشگاه آزاد واحد کرج 44612 124591 مناطق
دانشگاه آزاد واحد مشهد 22980 104618 مناطق

بخوانید: انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1400

 

مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۲

انتخاب رشته کنکور ریاضی در دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت جداگانه انجام می‌گیرد. داوطلبان باید براساس رتبه قبولی انتخاب رشته کنکور در کارنامه اولیه برای آن ها درج شده است، نسبت به انجام انتخاب رشته اقدام کنند. توجه داشته باشید که انتخاب رشته مرحله حساسی است و تنها اطلاع از رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401 برای انتخاب رشته اصولی کافی نیست.

هرگز با اطلاعات ناقص دست به انتخاب رشته نزنید. اگر شما رتبه بسیار خوب یا در حد متوسطی را به دست آورده باشید با انتخاب رشته غلط که نشات گرفته از ناقص بودن اطلاعات است، زحمات چندساله خود را به هدر خواهید داد. اگر هم که رتبه نه چندان مناسبی را به دست آورده باشید، موقعیت حساس تر است چرا که شانس قبولی شما در بسیاری از دانشگاه ها و رشته ها وجود دارد که از آن‌ها غافل هستید و با ندانستن این اطلاعات، انتخاب رشته را غلط انجام می‌دهید.

بنابراین حتما از کمک مشاوری مجرب در این امر بهره ببرید و اگر دسترسی به مشاور حضوری ندارید یا مشاوران حضوری در اطراف شما وجود دارند ولی به اندازه کافی تبحر ندارند، می‌توانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید. مزیتی که مشاوره تلفنی دارد دسترسی آسان آن است و همچنین هزینه مشاوره تلفنی بسیار کمتر از مشاوره حضوری می‌باشد. جهت ارتباط با مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو و بهره مندی از مشاوره انتخاب رشته کنکور و رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ۱۴۰۱ همین حالا با شماره موجود در این صفحه تماس بگیرید.

برای اطلاع از رتبه قبولی در سال های دیگر و پردیس خودگردان مقالات زیر را مطالعه کنید.

بخوانید: رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی ۹۹

بخوانید: رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی پردیس ۱۴۰۰

بخوانید: رتبه مهندسی مواد و متالورژی پردیس ۹۹

 

برای دریافت مشاوره در زمینه رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02191005066 تماس بگیرید.

جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار بر روی تلگرام مشاوره تحصیلی کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو و عضو شوید. 

 

سوالات متداول

  1. رشته مهندسی مواد و متالوژی در چه دانشگاه هایی ارائه می‌شود؟

    این رشته در اکثر دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه می‌گردد. داوطلبان می‌توانند با اطلاع از آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور ۱۴۰۱ با توجه به رتبه ای که بدست آورده اند، الویت های خود را برای کنکور مشخص کنند.

  2. آیا می توان برای انتخاب مهندسی مواد و متالوژی در انتخاب رشته کنکور سراسری، از آخرین رتبه قبولی مهندسی مواد و متالورژی کنکور 1401 استفاده کرد؟

    بله، بهترین راه برای انجام یک انتخاب رشته آگاهانه و اصولی استفاده از رتبه قبولی مهندسی مواد و متالوژی کنکور سال های گذشته است. بنابراین متقاضیان این رشته می‌توانند برای بدست آوردن یک دید کلی از محدوده قبول شدن این رشته در دانشگاه های مختلف از آخرین رتبه‌های پذیرفته شدگان استفاده کنند.

  3. آیا رتبه‌های پذیرفته شدگان در سال‌های مختلف تغییر نمی‌کند؟

    رتبه قبول شدن ممکن است در سال های مختلف به دلایل مختلفی همچون تغییر ظرفیت ها تغییر کند. اما حتی اگر چنین نیز باشد داوطلبان می‌توانند از آخرین رتبه‌های پذیرفته شدگان جهت تخمین رتبه قبول شدن خود استفاده کنند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره