کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه قبولی دامپزشکی | آخرین رتبه قبولی و درصدها

کانال تلگرام تحصیلی     

رشته دامپزشکی از رشته های زیرگروه یک کنکور تجربی می باشد. رشته دامپزشکی طرفداران خاص و البته بسیار خود را دارد. هر ساله تعداد زیادی از داوطلبان با یکدیگر به رقابت می پر‌دازند تا به صندلی دامپزشکی در دانشگاه های مختلف دست یابند. یکی از عامل های موفقیت این افراد در دست یابی به رشته دامپزشکی استفاده از کارنامه های قبولی افراد پذیرفته شده در سال های قبل می باشد. در ادامه این مطلب تعدادی از کارنامه های رشته دامپزشکی بر اساس سهمیه های مختلف آورده شده است.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی دامپزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

 

کارنامه قبولی دامپزشکی | ایثارگران 25 درصد

افرادی که با سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت، در کنکور تجربی شرکت می کنند دارای یک امتیاز مثبت هستند برای نتیجه گیری هر چه بهتر، کافی است با دقت درصد آخرین نفرات قبولی در رشته دامپزشکی را بررسی کنند.

در ادامه تعدادی از درصد و کارنانه قبولی رشته دامپزشکی در سهمیه  ایثارگران 25 درصد ظرفیت آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه ارومیه
رتبه داوطلب در سهمیه 1140
زبان و ادبیات فارسی 49 درصد
زبان عربی 69.1 درصد
دین و زندگی 63 درصد
زبان خارجی 96 درصد
زمین شناسی 4 درصد
ریاضیات 61 درصد
زیست شناسی 78 درصد
فیزیک 60 درصد
شیمی 58 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه لرستان – خرم آباد
رتبه داوطلب در سهمیه 2730
زبان و ادبیات فارسی 28 درصد
زبان عربی 50 درصد
دین و زندگی 64 درصد
زبان خارجی 56 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 48 درصد
زیست شناسی 90 درصد
فیزیک 59 درصد
شیمی 54 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه سمنان
رتبه داوطلب در سهمیه 2609
زبان و ادبیات فارسی 47 درصد
زبان عربی 43.2 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 50 درصد
زمین شناسی 45 درصد
ریاضیات 23 درصد
زیست شناسی 68 درصد
فیزیک 49 درصد
شیمی 55 درصد

کارنامه قبولی دامپزشکی | ایثارگران 5 درصد

در این قسمت از مطلب، تعدادی از درصد و کارنامه قبولی رشته دامپزشکی در سهمیه ایثارگران 5درصد ظرفیت، آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه لرستان – خرم آباد
رتبه داوطلب در سهمیه 4149
زبان و ادبیات فارسی 30 درصد
زبان عربی 38 درصد
دین و زندگی 81 درصد
زبان خارجی 93 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 50 درصد
زیست شناسی 70 درصد
فیزیک 59 درصد
شیمی 30 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه شهید چمران اهواز
رتبه داوطلب در سهمیه 3600
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 39 درصد
دین و زندگی 89 درصد
زبان خارجی 66 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 36 درصد
زیست شناسی 68 درصد
فیزیک 27 درصد
شیمی 44 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه ارومیه
رتبه داوطلب در سهمیه 3080
زبان و ادبیات فارسی 49 درصد
زبان عربی 65 درصد
دین و زندگی 88 درصد
زبان خارجی 80 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 44 درصد
زیست شناسی 60 درصد
فیزیک 43 درصد
شیمی 34 درصد

کارنامه قبولی دامپزشکی | منطقه یک

داوطلبانی که در سهمیه منطقه یک در کنکور تجربی شرکت می کنند باید تمامی جوانب و نکته های مربوط به موفقیت در کنکور را بسنجند که یکی از آن ها بررسی درصد و کارنامه قبولی رشته دامپزشکی در سال های گذشته می باشد.

در ادامه تعدادی از درصد و کارنامه قبولی رشته دامپزشکی در سهمیه منطقه یک آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه تبریز
رتبه داوطلب در سهمیه 5130
زبان و ادبیات فارسی 31 درصد
زبان عربی 53 درصد
دین و زندگی 66 درصد
زبان خارجی 51 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 54 درصد
زیست شناسی 56 درصد
فیزیک 40 درصد
شیمی 64 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه شهرکرد
رتبه داوطلب در سهمیه 4278
زبان و ادبیات فارسی 53 درصد
زبان عربی 71 درصد
دین و زندگی 86 درصد
زبان خارجی 37 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 49 درصد
زیست شناسی 65 درصد
فیزیک 55 درصد
شیمی 28  درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه سمنان
رتبه داوطلب در سهمیه 3941
زبان و ادبیات فارسی 58 درصد
زبان عربی 44 درصد
دین و زندگی 95 درصد
زبان خارجی 29 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 47 درصد
زیست شناسی 69 درصد
فیزیک 40 درصد
شیمی 57 درصد

کارنامه قبولی دامپزشکی | منطقه دو

در ادامه تعدادی از درصد و کارنانه قبولی رشته دامپزشکی در سهمیه منطقه دو آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه تبریز
رتبه داوطلب در سهمیه 12135
زبان و ادبیات فارسی 30 درصد
زبان عربی 48 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 38 درصد
زمین شناسی 19 درصد
ریاضیات 34 درصد
زیست شناسی 65 درصد
فیزیک 57 درصد
شیمی 58 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه زابل
رتبه داوطلب در سهمیه 9330
زبان و ادبیات فارسی 50 درصد
زبان عربی 54 درصد
دین و زندگی 77 درصد
زبان خارجی 22 درصد
زمین شناسی 13 درصد
ریاضیات 45 درصد
زیست شناسی 54 درصد
فیزیک 53 درصد
شیمی 25 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه شهید چمران اهواز
رتبه داوطلب در سهمیه 8220
زبان و ادبیات فارسی 65 درصد
زبان عربی 60 درصد
دین و زندگی 90 درصد
زبان خارجی 86 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 48 درصد
زیست شناسی 54 درصد
فیزیک 41 درصد
شیمی 32 درصد

کارنامه قبولی دامپزشکی | منطقه سه

در ادامه تعدادی از درصد و کارنامه قبولی رشته دامپزشکی در سهمیه  منطقه سه آورده شده است.

کارنامه اول | ظرفیت نوبت دوم

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه شهید چمران اهواز
رتبه داوطلب در سهمیه 11078
زبان و ادبیات فارسی 63 درصد
زبان عربی 48 درصد
دین و زندگی 69 درصد
زبان خارجی 23 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 6 درصد
زیست شناسی 68 درصد
فیزیک 9 درصد
شیمی 53 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه لرستان – خرم آباد
رتبه داوطلب در سهمیه 6019
زبان و ادبیات فارسی 20 درصد
زبان عربی 26 درصد
دین و زندگی 30 درصد
زبان خارجی 46 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 15 درصد
زیست شناسی 64 درصد
فیزیک 38 درصد
شیمی 30 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت روزانه

دانشگاه محل قبولی داوطلب دانشگاه شیراز
رتبه داوطلب در سهمیه 5120
زبان و ادبیات فارسی 40 درصد
زبان عربی 47 درصد
دین و زندگی 70 درصد
زبان خارجی 18 درصد
زمین شناسی 0 درصد
ریاضیات 34 درصد
زیست شناسی 79 درصد
فیزیک 58 درصد
شیمی 41 درصد

در مطلب بالا سعی ما ارائه کارنامه و درصد قبولی رشته دامپزشکی در سال گذشته بوده است. برای دریافت نمونه کارنامه قبولی بیشتر و همینطور اطلاعات تکمیلی، می توانید با مشاورین مرکز تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی دامپزشکی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02146291403 تماس حاصل نمایند.

کانال تلگرام تحصیلی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره